GARANTIE VOORWAARDEN VAKSCHILDERS COLLECTIEF

Na betaling van de factuur geven wij, Vakschilders Collectief, de volgende garanties (tenzij in offerte nadrukkelijk anders vermeld): Dat de overeengekomen elementen/ geveldelen van uw woning geschilderd zijn door erkende vakschilders met topverven van Sikkens. Indien gedurende de garantieperiode gebreken optreden waarvan de herstelkosten meer dan 2% van de oorspronkelijke aanneemsom (excl. BTW) bedragen, geldt hiervoor een (aflopende) herstel garantie.

Als garantieperiode geldt:

  • Voor werken uitgevoerd met transparante verven zoals o.a. vernis of transparante beits: 2 jaar na oplevering van de schilderwerken.
  • Voor geschilderde liggende delen, die aan snellere natuurlijke slijtage onderhevig zijn: 3 jaar na oplevering van de schilderwerken.
  • Voor overige delen geschilderd met niet transparante verven: Tot 6 jaar na oplevering van de schilderwerken.

Onder gebreken wordt in het kader van de garantie verstaan: hinderlijk verkleuren of poederen alsmede dusdanig afbladderen, barsten, onthechten of verweren dat de beschermende werking van het systeem wordt teniet gedaan. Het verminderen van glans na verloop van tijd, met name bij donkere kleuren, valt niet onder gebreken – Tijdens de garantieperiode zullen op verzoek van de opdrachtgever gebreken door Vakschilders Collectief worden hersteld, met dien verstande dat de waarde van de herstelwerkzaamheden die door Vakschilders Collectief onder garantie geleverd wordt als percentage van de oorspronkelijke aanneemsom (excl. BTW) van het gegarandeerde werk nooit meer zal bedragen dan:

  • Voor werken of delen met een 2 jarige garantie periode: in het eerste jaar na oplevering: 100%, 2e jaar: 50%.
  • Voor werken of delen met een 3 jarige garantie periode: in het eerste jaar na oplevering: 100%, 2e jaar: 66%, 3 jaar 33%
  • Voor werken of delen met een 5 jarige garantie periode: in het eerste jaar na oplevering: 100%, 2e jaar 83.33%, 3e jaar 66.66%, 4e jaar 50%, 5e jaar 33.33%.

Voor werken uitgevoerd met transparante verven gelden de volgende percentages: – Niet onder de garantie vallen gebreken veroorzaakt door: mechanische beschadigingen, verborgen gebreken van de ondergrond of van de omringende constructies, vochtophopingen en/of lekkages, onvoldoende periodieke reiniging van schilderwerk, wijzigingen in expositie of in het gebruik van het object, of een situatie van overmacht zoals onder andere vermeld in de algemene voorwaarden van Vakschilders Collectief – Gebreken die niet onder de garantie vallen, dienen tijdig – tenminste éénmaal per jaar – voor rekening van de Opdrachtgever door Vakschilders Collectief te worden hersteld. Als dit niet gebeurt vervalt de garantie. Als herstel van door Vakschilders Collectief geleverd schilderwerk gebeurt door derden (inclusief door de opdrachtgever zelf) vervalt de garantie. – De garantieperiode wordt niet verlengd door herstel- of overschilderwerk – De totale aansprakelijkheid van Vakschilders Collectief jegens opdrachtgever overstijgt nooit de oorspronkelijke aanneemsom van het werk. Vakschilders Collectief is nooit aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden – Opdrachtgever kan geen rechten aan de garantie ontlenen dan nadat alle verplichtingen, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit de garantie en deze voorwaarden, jegens Vakschilders Collectief zijn nagekomen. Een beroep op de garantie geeft Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. – Voor eventuele product garanties van Sikkens op de eigenschappen van de gebruikte Sikkens producten zij verwezen naar Sikkens – Klachten die niet binnen 30 dagen na constatering van het desbetreffende gebrek bij Vakschilders Collectief zijn aangemeld, zullen niet in behandeling worden genomen. – De algemene voorwaarden van Vakschilders Collectief zijn van toepassing op het geleverde schilderwerk. Ingeval van strijdigheid prevaleren deze garantievoorwaarden – Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze garantie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.